Berlínský kodex chování

Kodex chování pro setkání komunit a konference

Účel

Hlavním cílem všech konferencí a kommunit, které odkazují na tento Kodex chování, je zahrnout co největší počet osob s co nejrůznějším a nejrůznorodějším původem. Z toho důvodu se zavazujeme zajistit přátelské, bezpečné a přívětivé prostředí pro všechny bez ohledu na jejich pohlaví, sexuální orientaci, mentální nebo fyzický handicap, etnickou příslušnost, socioekonomický status a postoj k náboženství.

Tento Kodex chování nastavuje očekávání od účastníků našich komunitních setkání a konferencí, a vyjmenovává důsledky v případě nepřijatelného chování.

Žádáme všechny, kteří se účastní našich akcí, aby nám pomohli vytvořit bezpečné prostředí a pozitivní zážitky pro všechny.

Pocit otevřeného občanství = Open [Source/Culture/Tech] Citizenship

Dodatečným cílem tohoto Kodexu chování je zvýšit pocit otevřeného občanství povzbuzováním účastníků k uznávání a posilování vazeb mezi jejich chováním a jeho dopady na naši komunitu.

Komunity odrážejí společnost, ve které se nacházejí. Proto je nezbytný pozitivní vliv, aby došlo k vyrovnání se s mnoha formami nerovnosti a zneužívání moci, které ve společnosti existují.

Prosím dejte nám vědět, pokud uvidíte někoho, kdo vynakládá větší úsilí, aby zajistil, že naše komunita je vstřícná, přátelská a povzbuzuje všechny účastníky.

Očekávané chování

Nepřijatelné chování

Mezi nepřijatelné chování patří: zastrašující, obtěžující, urážlivé, diskriminační, hanlivé nebo ponižující projevy nebo činy kterékoliv účastnice a kteréhokoliv účastníka v komunitě online, offline, při všech souvisejících událostech a při individuální komunikaci prováděné v souvislosti s komunitou. Setkání komunity mohou být uskutečňována na místech, kde je přítomna veřejnost; respektujte všechny přítomné, i když nejsou součástí komunity.

Mezi obtěžování patří: škodlivé nebo předpojaté slovní nebo písemné komentáře týkající se pohlaví, sexuální orientace, rasy, náboženství, zdravotního handicapu; nevhodné použití nahoty a / nebo sexuálních obrázků (včetně prezentačních snímků); nevhodné vyobrazení násilí (včetně prezentačních snímků); úmyslné zastrašování, pronásledování nebo sledování; obtěžující fotografování nebo nahrávání; trvalé narušování rozhovorů nebo jiných událostí; nevhodný fyzický kontakt a nevítaná sexuální pozornost.

Důsledky nepřijatelného chování

Nepřijatelné chování členky/člena komunity, včetně sponzorů a osob s rozhodovací pravomocí, nebude tolerováno. Očekává se, že kdokoli, kdo bude požádán o zastavení nepřijatelného chování, tak učiní okamžitě.

Pokud se členka/člen komunity chová nepřijatelně, mohou organizátoři komunity podniknout jakékoli kroky, které uznají za vhodné, a to včetně dočasného zákazu nebo trvalého vyloučení z komunity bez varování (a v případě placené akce bez náhrady).

Pokud jste svědkyní/svědkem nebo jste obětí nepřijatelného chování

Pokud jste vystaveni nebo jste svědkyní/svědkem nepřijatelného chování, nebo máte jakékoli další obavy, oznamte to prosím co nejdříve organizátorce/organizátorovi komunity nebo konference. Seznam organizátorek/organizátorů, se kterými se můžete spojit, naleznete na konci tohoto Kodexu chování. Organizátorky/Organizátoři komunity jsou k dispozici, aby pomohli členkám/členům komunity, které/kteří jsou obětí nepřijatelného chování. Organizátorky a organizátoři jsou také k dispozici, aby pomohli obětem spolupracovat s místními orgány veřejné moci. Pokud si osoba, která byla obětí nepřijetelného chování, přeje doprovod, bude jí doprovod poskytnut organizátory.

Řešení stížností

Pokud máte pocit, že jste byli falešně nebo nespravedlivě obviněni z porušení tohoto Kodexu chování, informujte jednoho z organizátorů akce se stručným popisem vaší stížnosti. Vaše stížnost bude vyřízena v souladu s našimi stávajícími zásadami.

Rozsah

Očekáváme, že všechny členky a všichni členové komunity (přispěvatelé, placení či jiní; sponzoři a další hosté) budou dodržovat tento Kodex chování na všech místech, kde se komunita setkává - online i osobně - a také ve všech individuálních komunikacích týkajících se komunity.

Licence a uvedení zdroje

Berlínský kodex chování je distribuován s licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Tento kodex chování je založen na pdx.rb Code of Conduct.

Podporovatelé

Tyto komunity a konference podporují dodržování Berlínského kodexu chování:

Chcete-li zde uvést název své konference nebo komunity, vytvořte pull request do our repository.